top of page
  • KongED2

萬稅之國 之 加加加稅

文:達達 | 圖:Edmonton City Council / WOWA

 

Edmonton市議會通過 2024 年物業稅 (property tax) 由原本的4.96%大幅躍升至6.6%。


如果你係業主,加幅將會反映喺2024 年嘅物業稅,具體金額取決於房產評估價值與市場比較。

 

如果你係租客,雖然唔需要直接交物業稅,但相信業主都會長遠將成本轉嫁於租金上。

 

如果你自己做生意,成本增加,影響競爭力。一般市民捉襟見肘,當然亦會影響消費力和生意額。

 

總之,影響遍及整個社會。所以即使新移加的朋友,亦需留意新稅收等政策。


咁啲錢會用喺邊度?

是次加幅經過長時間辯論,最後以12 比 1 獲得通過。2025 年和 2026 年的稅收分別提高為5.3% 和 4.7%。Edmonton市議會表示正努力控制通貨膨脹和人口增長,同時維持和加強核心服務。

 

新稅收令Edmonton政府能夠應對高於預期的成本和低於預期的收入,以繼續提供預算中的 70 項服務:維修道路、橋樑、行人道和交通運輸;為公眾提供緊急服務和支援,並開發景點、運動場和公園等。 


新增超過 1,600 萬加元的服務,包括:

●          營運通往 NAIT 站的新輕鐵

●          增加公共巴士服務

●          加強無家者的支援

●          擴大Heritage Valley的圖書館服務

●          推動Edmonton反種族工作


咁即係要交幾多財產稅?

根據媒體報道,2024 年Edmonton家庭平均房屋價值為10 萬加元,需要繳納約 747 加元的物業稅,比 2023 年增加 46 加元。等於每日 8.71 加元。

 

City of Edmonton提供物業稅估算 (Property Tax Estimator)俾大家參考吓:

 

以50 萬加元的房屋價值為例,2023年Edmonton的物業稅與其他Alberta城市比較:


City Council confirms fall budget adjustments

 

Property Tax Breakdown


如有任何關於理財保險的問題,可直接聯絡

達達,於銀行任職,加拿大持牌理財保險顧問

 

免責聲明

本文為筆者個人見解。內容為一般資訊交流及意見分享,不適用於個別具體情況,亦不旨於提供任何指導性建議。本文內容不能用於替代專業會計、稅務、法律、保險專家或其他專業人士提供的諮詢意見。如有具體問題需要協助,請諮詢相關的專業人士。儘管筆者盡可能確保資訊準確,但不會就任何資訊的誤差負任何法律責任。

 

45 次查看0 則留言

Comments


bottom of page